Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenná Poruba
2015 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Zo zákona patrí medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja a spracováva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na cca 10 rokov a mal by byť pravidelne aktualizovaný. PHSR sa tak stáva výsledkom strategického plánovania zodpovedných obcí či miest a nevyhnutnou súčasťou podpornej dokumentácie pri akýchkoľvek žiadostiach o grant alebo nenávratný finančný príspevok.

Kontaktný e-mail: podatelna@kamennaporuba.sk

 

Zámer spracovania PHSR obce Kamenná Poruba na roky 2015 - 2020:

 

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR 

Názov dokumentu:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenná Poruba na roky 2015 - 2020

Forma spracovania:

s pomocou externých odborníkov, za aktívnej spolupráce zamestnancov a organizácií v obci

Riadenie procesu:

Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na postupe podľa „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“ a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami vstupujúcimi do procesu počas spracovania. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.

Vytvorenie riadiaceho tímu.
Sumarizácia informácií o obci; zhodnotenie predchádzajúceho PHSR; vytvorenie, vyplnenie a analýza dotazníkov pre obec a osoby aktívne a pravidelne ovplyvňujúce život obce.
Vytvorenie pracovných skupín (zoznam ich členov je v samostatnom súbore v spodnej časti stránky).
Práca na jednotlivých častiach PHSR za aktívnej spolupráce zamestnancov obecného úradu a pracovných skupín.

Zapojenie obyvateľov obce a komunikácia s nimi – možnosť vyjadrenia sa prostredníctvom dotazníkov v tlačenej či elektronickej forme, účasťou na pracovných skupinách ako ich členovia, účasťou na verejných stretnutiach k spracovaniu PHSR, kontaktovaním zodpovedného zamestnanca obecného úradu či informovaním na internetovej stránke obce – www.kamennaporuba.sk 

Obdobie spracovania :

03/2015-11/2015 harmonogram spracovania

Financovanie spracovania :

 Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.

 

PHSR má byť nositeľom rozvojovej politiky obce/mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja. Obec dá spracovaním PHSR najavo záujem tak o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov. Tiež získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja v spolupráci so všetkými organizáciami a jednotlivcami, ktorí majú vplyv na život v obci/meste samotnom.

Obsah PHSR je legislatívne vymedzený zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná novelizácia tohto zákona zaviedla povinnosť spracovania PHSR podľa novej „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“. Táto prináša záväznú štruktúru dokumentu v členení na časti:

 • Úvod – popisuje obsah dokumentu a prináša stručné zhrnutie prípravy PHSR, východiskových dokumentov a inštitucionálneho a časového zabezpečenia jeho spracovania.
 • Analytická časť – obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká.
 • Strategická časť – obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce/mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky.
 • Programová časť – obsahuje hlavne zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce.
 • Realizačná časť – je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom realizácie.
 • Finančná časť – obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie.
 • Prílohy

       

Pri spracúvaní strategického a plánovacieho dokumentu akým je PHSR je potrebné okrem iného dodržiavať určité základné princípy tvorby. Pri PHSR to sú:

 • je založený na kvalitných a overených dátach,
 • je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách – oblastiach (hospodárska, sociálna a environmentálna),
 • je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
 • je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
 • je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Program rozvoja obce Kamenná Poruba - spracované časti:

 


 


Úvodná stránka