Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2014

Termín volieb do orgánov samospráv

Predseda NR SR vyhlásil termín konania volieb do orgánov samospráv obcí na sobotu 15. 11. 2014. 
Obec Kamenná Poruba bude mať jeden volebný obvod. Prípravy a priebeh volieb sa realizuje v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. z 28. augusta 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí. 


 

Hlasovanie

Každý občan obce Kamenná Poruba dostane v zákonom stanovenej lehote do 21. 10. 2014 domov písomné oznámenie o mieste a čase konania volieb, z ktorého sa dozvie, kde môže odovzdať kandidátom na starostu a poslancom Obecného zastupiteľstva svoj hlas. Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube na svojom rokovaní v piatok 15. 8. 2014 schválilo plný úväzok starostu vo volebnom období 2014 - 2018, počet poslancov, ktorých bude aj naďalej 9 a  jeden volebný obvod. Všetky tieto informácie musia byť zverejnené najneskôr 65 dní pred termínom konania volieb, teda do 11. 9. 2014. 

Volebné obvody sú nasledovné: 

Volebný obvod č. 1:  9 poslancov 
Volebná miestnosť:  Sála Kultúrneho domu v Kamennej Porube 


 

Ako kandidovať

PRE VOĽBY STAROSTU OBCE

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie, tým je v prípade Obce  Kamenná Poruba Mgr. Adriana Vaľovčinová, Obec Kamenná Poruba, Obecný úrad Kamenná Poruba č. 207, 093 03 Vranov nad Topľou  najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014 do 24.00 hod.. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie, tým je v prípade Obce  Kamenná Poruba Mgr. Adriana Vaľovčinová, Obec Kamenná Poruba, Obecný úrad Kamenná Poruba č. 207, 093 03 Vranov nad Topľou  najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014 do 24.00 hod.. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú
• výučný list, 
• vysvedčenie o záverečnej skúške, 
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške. 

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného  zastupiteľstva a voľby starostu obce Kamenná Porube je na počet obyvateľov od 501 do 2000  - 100 podpisov voličov na petícii.

 

PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného  zastupiteľstva a voľby starostu obce Kamenná Porube je na počet obyvateľov od 501 do 2000  - 100 podpisov voličov na petícii.

 


 


Úvodná stránka